Rezultati projekta izloženi na istaknutom međunarodnom skupu: čak 39% uzoraka voća i povrća sadrži pesticide u mjerljivim razinama

Suradnice PyrOPECh projekta dr. sc. Jelena Kovačić i Marija Macan sudjelovale su na godišnjem međunarodnom skupu o ostacima pesticida u hrani „14th European Pesticide Residue Workshop“ koji se održao 19-23. rujna 2022. godine u Bolonji u Italiji. Rezultate projekta prikazale su posterskim priopćenjem „Dietary exposure to organophosphate insecticides in Croatian adolescents – preliminary results of the Zagreb region Total Diet Study“ (autori J. Kovačić, M. Macan, J. Garvey, A. Jurič, A. Sulimanec Grgec, I. Sabolić; J. Macan, B. Murray, V.M. Varnai) i predavanjem „Pesticide residues in fruits and vegetables sampled in the Total Diet Study – Zagreb region – preliminary results“ (autori M. Macan, J. Garvey, P. Martin, A. Jurič, A. Sulimanec, Ž. Babić, J. Kovačić, V.M. Varnai).
U prehrani hrvatskih adolescenata nedovoljno je istražena izloženost ostacima sredstava za zaštitu bilja. U okviru PyrOPECh projekta provedeno je zato istraživanje ukupne prehrane adolescenata na području Zagreba. Plan uzorkovanja namirnica bio je osmišljen tako da obuhvati najmanje 95% njihove prehrane. Količine pesticida u 509 zbirnih uzoraka, dobivenih iz 1800 pojedinačnih uzoraka sirove hrane i hrane pripremljene za jelo, određene su zatim u laboratorijskom kompleksu suradne ustanove, irskog Ministarstva poljoprivrede, hrane i mora (Celbridge, Irska). U ovom preliminarnom istraživanju korištene su vrijednosti izmjerene na 310 zbirnih uzoraka voća i povrća (i njihovih proizvoda) dobivenih iz 1173 pojedinačnih uzoraka. Za što točniju procjenu izloženosti u izračunima su korišteni i podaci o prehrani hrvatskih studenata prve godine fakulteta prikupljeni u sklopu ranijeg istraživanja Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu, i podaci o prehrani adolescenata koje je skupila Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA).
Ostaci pesticida pronađeni su u 39% uzoraka voća i povrća u mjerljivim razinama. Ostaci su pronađeni u većem udijelu uzoraka neobrađenog povrća u odnosu na prerađeno npr. guljenjem, termičkom obradom (47% prema 18%) i kod neobrađenog u odnosu na prerađeno voće (68% prema 52%). No s druge strane vrijednosti iznad maksimalno dozvoljenih razina ostataka u hrani utvrđene su u 9% uzoraka voća (točnije u 6% uzoraka neprerađenog voća i 13% prerađenog) i u 14% uzoraka povrća (22% uzoraka neprerađenog povrća i 12% prerađenog).

PyrOPECh projekt potaknuo daljnja istraživanja prehrane hrvatskog stanovništva: izmjerene razine korisnih minerala i teških metala u ribi Jadranskog mora

Uzorci ribe skupljeni za istraživanje ukupne prehrane u sklopu PyrOPECh projekta iskoristili su se i za određivanje teških metala kojima smo izloženi putem prehrane.
Jedenje ribe ima poznate dobrobiti za ljudsko zdravlje, posebno za rad srca i smanjenje rizika od pretilosti kod odraslih, dok je tijekom trudnoće riba važan izvor omega-3 masnih kiselina, vitamina topivih u mastima i raznih elemenata bitnih za razvoj ploda. Međutim, toksični elementi u tragovima koji se nakupljaju u ribljem mesu, prvenstveno živa, mogu štetno djelovati na zdravlje ljudi. Smjernice o konzumaciji ribe za osjetljive skupine stanovništva, kao što su žene u reproduktivnoj dobi i djeca do sada su bile usmjerene na velike, predatorske vrste riba i uvelike se razlikuju među zemljama.
Ovoj temi posvetila se suradnica PyrOPECh projekta dr. sc. Antonija Sulimanec, koja osim toga sudjeluje i u projektu Hrvatske zaklade za znanost HRZZ-IP-2016-06-1998 „Procjena svakodnevne izloženosti metalima i osobne osjetljivosti majke kao čimbenika razvojnoga podrijetla zdravlja i bolesti“ (voditeljice dr. sc. Martina Piasek i dr. sc. Jasna Jurasović, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb). Rezultate je izložila na istaknutom simpoziju analitičke atomske spektrometrije 2022 (SAAS22) održanom 30.09.- 01.10.2022. u Zagrebu, u obliku posterskog priopćenja „Element levels in muscle tissue and body length of European hake from the Adriatic Sea“ (autorice A. Sulimanec Grgec, T. Orct, Z. Kljaković-Gašpić, V. Tičina, V.M. Varnai, M. Piasek, J. Jurasović).
Istražene su razine takozvanih esencijalnih elemenata to jest minerala neophodnih za zdravo funkcioniranje ljudskog tijela (mangana, bakra, cinka i selena) i razine toksičnih elemenata (žive, kadmija, olova i arsena) u jestivom mišićnom tkivu divljeg europskog oslića (Merluccius merluccius) koji se često konzumira u hrvatskoj populaciji.
Primjerci riba prikupljeni su između 2016. i 2021. godine. Ulovljeni su pelagijskom koćom na nekoliko područja u istočnom dijelu Jadranskog mora (11 uzoraka) i kupljeni na ribarnici u Zagrebu (17 uzoraka). Detalje o analitičkim metodama kojima su određene razine esencijalnih i toksičnih elemenata možete naći na sljedećoj poveznici: https://www.bib.irb.hr/1219985.

Utvrđeni rasponi koncentracija esencijalnih elemenata izraženih po kilogramu mokre mase ribe bili su sljedeći:
• mangan 0,08-0,61 mg/kg ribe
• bakar 0,08-0,36 mg/kg ribe
• cink 2,4-5,1 mg/kg ribe
• selen 0,24-0,48 mg/kg ribe
Rasponi koncentacija toksičnih elemenata izraženih po kilogramu mokre mase ribe bili su:
• arsen 4,5-25 mg/kg ribe
• živa 0,05-0,97 mg/kg ribe
• kadmij 0,03-0,89 µg/kg ribe
• olovo 0,08-9,9 µg/kg ribe
Nadalje, izračunati omjer selena i žive bio je povoljan i ukazuje na zdravstvenu dobrobit konzumiranja jadranske ribe.

Istražen je i utjecaj veličine ribe na sadržaj elemenata. Samo najduži primjerak divljeg europskog oslića od 50 cm imao je koncentraciju žive od 0,97 mg/kg ribe, što je premašilo najvišu zakonski dopuštenu razinu žive u ribljem mesu (0,50 mg/kg). Osim toga, što je riba bila duža to je sadržavala veće količine žive, a manje bakra, cinka i arsena.
Zaključno, rezultati ovog istraživanja mogu se koristiti u preporukama vezanim za prehranu žena u reproduktivnoj dobi i djece, koji su skupine stanovništva najosjetljiviji na štetne učinke teških metala.

Prvi rezultati projekta izloženi na istaknutom skupu o sigurnosti hrane

Rezultate prve faze PyrOPECh projekta – istraživanja ukupne prehrane hrvatskih adolescenata – voditeljica projekta dr. sc. Veda Marija Varnai, dr. med. izložila je u obliku pozvanog predavanja „Exposure to pyrethroid and organophosphate insecticides in Croatian population – preliminary results“ na 4. Hrvatskoj konferenciji o procjeni rizika porijeklom iz hrane s međunarodnim sudjelovanjem uz obilježavanje svjetskog dana sigurnosti hrane, koja se održala u Osijeku 6-7. lipnja 2022. godine.
Glavni cilj projekta je procijeniti nedovoljno istražen rizik od štetnih učinaka izloženosti piretroidnim i organofosfatnim insekticidima na neurobihevioralni i spolni razvoj u (pred)pubertetskih dječaka.Da bismo ostvarili taj cilj, prvo smo proveli istraživanje ukupne prehrane na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Uzorci hrane koji pokrivaju najmanje 95% prehrane hrvatskih adolescenata (temeljem podataka o nacionalnoj potrošnji Europske agencije za sigurnost hrane, EFSA) prikupljeni su iz trgovina i tržnicama u Zagrebu i pripremljeni kao što se inače konzumiraju. Količine pesticida u 509 zbirnih uzoraka, dobivenih iz 1800 pojedinačnih uzoraka hrane, određene su zatim u laboratorijskom kompleksu suradne ustanove, irskog Ministarstva poljoprivrede, hrane i mora (Celbridge, Irska).
Od 509 analiziranih zbirnih uzoraka, ostaci pesticida u mjerljivim koncentracijama nađeni su u 147 uzoraka (29%). Vrijednosti iznad maksimalno dopuštene razine ostataka u hrani pronađene su u 21 od 509 uzoraka (4%); odnosno u 8 od 316 analiziranih uzoraka voća i povrća (2,5%), te u 13 od 148 analiziranih uzoraka hrane životinjskog podrijetla (9%).
Najčešće nađeni insekticidi bili su aktivne tvari sredstava za zaštitu bilja iz kemijskih skupina pod nazivom neonikotinoidi i piretroidi (33% odnosno 22% uzoraka s mjerljivim koncentracijama insekticida), a zatim karbamati i organofosfati (12% odnosno 9%). Zabrinjavajuće je da četiri od osam nađenih piretroida i tri od četiri organofosfatna insekticida trenutno nisu odobreni za primjenu u Europskoj uniji.
Među odraslim hrvatskim stanovništvom, srednja izloženost ostacima piretroidnih insekticida u prehrani procjenjena je na 0,00066 – 0,03 ng/kg tjelesne težine/dan za voće i povrće i 0,027 – 41 ng/kg tjelesne težine/dan za hranu životinjskog podrijetla. Za organofosfatne insekticide, procijenjene vrijednosti su bile u rasponu 0,000086 – 0,45 ng/kg tjelesne težine/dan za voće i povrće i med.
Trenutno nisu poznate zdravstvene posljedice kronične izloženosti ovim razinama pesticida u hrani, što se nadamo razjasniti planiranim istraživanjima spolnog i misaonog razvoja adolescenata u sklopu ovog projekta.

Second project meeting / Drugi projektni sastanak

Drugi  sastanak projekta „“Izloženost piretroidnim i organofosfatnim insekticidima u djece – procjena rizika od štetnih učinaka na neuropsihološki razvoj i hormonski status – PyrOPECh” planira se održati u Zagrebu 7 – 8. srpnja 2022. godine.

Second meeting of the project “Exposure to pyrethroid and organophosphate insecticides in children – risk assessment for adverse effects on neuropsychological development and hormonal status – PyrOPECh” (HRZZ IP-2019-04-7193)“ is planned to be held in Zagreb on July 78, 2022.

First project meeting / Prvi projektni sastanak

1st meeting for members of the project “Exposure to pyrethroid and organophosphate insecticides in children – risk assessment for adverse effects on neuropsychological development and hormonal status – PyrOPECh” (HRZZ IP-2019-04-7193)

The 1st meeting for members of the PyrOPECh project took place on 25-26 February 2020 at the Teaching Institute for Public Health “Dr Andrija Štampar”, Zagreb, and was opened by its director, Dr Zvonimir Šostar.

On the first meeting day, after introducing the project members, general information about the project was presented as well as a detailed work plan for the first year. Each of the four project members gave a 15-minute lecture: Dr Jim Garvey (“The Food Chemistry Division, Department of Agriculture, Food and the Marine”), Prof Breige McNulty (“Total Diet Studies”), Prof Irena Keser (“24-hour recall and Duplicate Diet”) and Dr Brendan Murray (“Pesticide Dietary Risk Assessment: Consumer Food Safety and DAFM”).

Working groups were formed according to priority tasks (dietary pesticide exposure assessment, analytics of pesticides and their metabolites, data analysis, epidemiological research including hormonal analyses, and dissemination), and tasks divided between the groups. 

On the second day of the meeting, technical details on developing protocols for the assessment of dietary exposure to pesticides were discussed, including the adaptation of pesticide residue analytical methods in raw food to that for complex food samples prepared for human consumption and the development of a methodology for measuring pesticide metabolites in human urine.

1. sastanak suradnika projekta “Izloženost piretroidnim i organofosfatnim insekticidima u djece – procjena rizika od štetnih učinaka na neuropsihološki razvoj i hormonski status – PyrOPECh” (HRZZ IP-2019-04-7193)

SAŽETAK ZAPISNIKA

Sastanak suradnika projekta PyrOPECh održao se 25.-26. veljače 2020. g. na Nastavnom zavodu za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”, Zagreb, a otvorio ga je njegov ravnatelj, dr. Zvonimir Šostar.

Prvog dana sastanka, nakon predstavljanja suradnika na projektu, prikazane su općenite informacije o projektu i predstavljen je detaljni radni plan za prvu godinu. Suradnici na projektu održali su 15-minutna predavanja: dr. sc. Jim Garvey (“The Food Chemistry Division, Department of Agriculture, Food and the Marine“), izv. prof. dr. sc. Breige McNulty (“Total Diet Studies“), izv. prof. dr. sc. Irena Keser (“24-hour recall and Duplicate Diet“), te dr. sc. Brendan Murray (“Pesticide Dietary Risk Assessment: Consumer Food Safety in DAFM“).

Oblikovane su radne skupine prema prioritetnim zadacima (procjena unosa pesticida hranom, analitika pesticida i njihovih metabolita, analiza podataka, epidemiološko istraživanje s analizom hormona u biološkim uzorcima, te diseminacija) i podijeljeni radni zadaci za prvu godinu projekta. 

Drugog dana sastanka raspravljalo se o tehničkim pojedinostima razrade protokola za procjenu izloženosti pesticidima putem hrane, uključujući prilagodbu postojećih metoda za analizu ostataka pesticida u sirovoj hrani za analizu u kompleksnim uzorcima hrane pripremljenim za konzumaciju, te razvoj metoda za mjerenje metabolita pesticida u ljudskom urinu.

Meet the team / Upoznajte nas

Project leader / voditeljica projekta: dr. sc. Veda Marija Varnai, dr. med., znan. savj. u tr. zv.

Team members / članovi istraživačke skupine:

 • dr. sc. Željka Babić, mag. pharm., znan. sur.
 • Iva Bebek, mag. ing. techn. aliment.
 • doc. dr. sc. Adrijana Bjelajac (prije Košćec), prof. psih. i psihoterapeutkinja, znan. sur.
 • dr. sc. Jasminka Bobić, prof. psih., znan. sur. u tr. zv. (u mirovini)
 • prof. dr. sc. Selma Cvijetić Avdagić, dr. med., spec. epid., znan. savj. u tr. zv.
 • dr. sc. Katja Dumić Kubat, spec. pedijatrije
 • Dr.  Jim Garvey, B.Sc. (Hons), Ph.D. Organic Chemistry
 • prim. doc. dr. sc. Romana Gjergja Juraški, dr. med., spec. neuropedijatar
 • dr. sc. Matijana Jergović (rođ. Grgić), dr. med., spec. epid. i ekolog.
 • dr. sc. Gordana Jurak, dipl. ing. sig.
 • dr. sc. Andreja Jurič, mag. ing. bioproc.
 • izv. prof. dr. sc. Irena Keser, dipl. ing. preh. teh.
 • dr. sc. Jelena Kovačić, mag. math., znan. sur.
 • Bernarda Krnić, dr. med., spec. školske medicine
 • prim. dr. sc. Jelena Macan, dr. med., spec. medicine rada i sporta, znan. savj. u tr. zv.
 • doc. dr. sc. Marijana Matek Sarić, dipl. ing. bioteh.
 • Dr. Breige McNulty, Lecturer/Assistant Professor, Ph.D., B.Sc. (Hons) Human Nutrition
 • Dr. Brendan Murray, B.Sc. (Hons), Ph.D. Biochemistry, M.Sc. (Distinction) Applied Toxicology
 • doc. dr. sc. Vera Musil, dr. med., spec. školske medicine
 • Dr.  Anne Nugent, Senior Lecturer, BSc PhD (Nutrition and Immunology), RNutr (Public Health)
 • dr. sc. Saša Kralik Oguić, spec. med. biokem.
 • Tatjana Petričević-Vidović, dr. med., spec. školske medicine
 • dr. sc. Martina Piasek, dr. med., znan. savj. u tr. zv. (u mirovini)
 • Marija Posavec, dr. med., spec. školske medicine
 • izv. prof. dr. sc. Snježana Sekušak-Galešev, prof. psiholog
 • dr. sc. Antonija Sulimanec Grgec, mag. nutr.
 • Patricia Tomac. mag. psih.
 • mr. sc. Rajka Turk, mag. pharm. (u mirovini)

IMROH staff participating in project activities / djelatnici IMI-ja koji sudjeluju u provođenju projekta:

 • Monika Vuletić, mag. med. lab. dijag.
 • Marija Kujundžić Brkulj, ing. med. lab. dijag.
 • Franka Šakić, bacc. med. techn.
 • Jagoda Mandić, med. sestra
 • Silvija Bošković, bacc. med. techn.

Project started / Projekt je započeo

Activities of PyrOPECh project started on 1 February 2020. More information about current activities will be available soon.

Aktivnosti projekta PyrOPECh započele su 1. veljače 2020. godine. Više informacija o aktivnostima bit će dostupno uskoro.